ALGEMENE VERKOOP-, LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN

Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Eindhoven.

1. Toepasselijkheid

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Varpo – Van Uden BV. (hierna “verkoper”) gedaan aan of aangegaan met derden (hierna “koper”), ter zake van de leveringen van zaken en diensten door verkoper aan deze derden, alsmede op het betreden door potentiële kopers van verkoop-,demonstratie- en magazijnruimten van de verkoper. Toepasselijkheid van eventuele inkoopvoorwaarden van koper wordt door verkoper uitdrukkelijk uitgesloten.

2. Aanbiedingen

Alle aanbiedingen, ook ten aanzien van de prijs, zijn vrijblijvend: verkoper is eerst gebonden nadat hij de opdracht schriftelijk heeft aangenomen. Aanbiedingen uit voorraad geschieden onder voorbehoud van tussentijdse verkoop. Aanneming van bestelopdrachten geschiedt altijd onder voorbehoud van beschikbaarheid van het bestelde goed.

3. Prijzen

De opgegeven prijzen gelden voor levering af fabriek, bedrijfsruimte, werkplaats of magazijn en zijn, indien van toepassing, exclusief omzetbelasting en exclusief emballage. Gegevens verstrekt in drukwerken door verkoper zijn onder voorbehoud van wijzigingen ook zonder voorafgaand bericht. Zij binden verkoper niet. Verkoper heeft het recht om, na de datum van aanbieding of van het bevestigen van opdracht, de overeengekomen prijs eenzijdig te kunnen wijzigen in geval van verhoging van de kostprijsbepalende factoren van de te leveren goederen, waarbij koper het recht zal hebben om bij prijsverhogingen de bestellingen te annuleren, mits zulks geschiedt voor de aanvang van een speciale productie van verkoper, dan wel voor de levering en binnen acht dagen na kennisgeving van de prijsverhoging aan koper. Indien gevraagde adviezen worden verstrekt of anderszins gevraagde werkzaamheden worden verricht zonder dat hieromtrent een opdracht wordt ontvangen, behoudt de verkoper zich steeds het recht voor deze adviezen en/of werkzaamheden tegen kostprijs te berekenen. Geleverde monsters en/of modellen worden steeds berekend. Zij worden echter geheel gecrediteerd bij franco retourzending in onbeschadigde staat binnen twee weken na levering.

4. Levertijden

De in de aanbiedingen, opdrachtbevestigingen en contracten, genoemde levertijden worden te goeder trouw en bij benadering opgegeven. Koper heeft het recht de overeenkomst zonder kosten te ontbinden indien verkoper na sommatie en ingebrekestelling op een termijn van vier werkbare weken in gebreke blijft met de nakoming van zijn verplichtingen, tenzij de niet nakoming niet aan verkoper toe te rekenen is. Indien het, ten gevolge van welke omstandigheid dan ook, niet mogelijk blijkt voor verkoper om bestelde goederen te leveren, zal verkoper de koopovereenkomst eenzijdig kunnen ontbinden. Koper zal hierdoor nimmer gerechtigd zijn tot enige schadevergoeding indien een en ander wordt veroorzaakt door overmacht aan de zijde van verkoper. Als overmacht voor verkoper zullen gelden die omstandigheden, welke redelijkerwijs geacht moeten worden aan tijdige levering van het verkochte in de weg te staan; speciaal zal als overmacht gelden niet levering of niet tijdige levering aan de verkoper door zijn leverancier(s) en werkstakingen. Aflevering van de goederen aan koper geschiedt immer aan het adres van verkoper. Indien aflevering op het adres van koper is overeengekomen zal zulks voor risico en kosten van koper geschieden tenzij sprake is van een consumentenkoop in de zin van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek. Door verkoper zullen transport- en administratiekosten in rekening gebracht kunnen worden met een minimum van € 15,00 bij leveringen met een factuurwaarde lager dan € 200,00.

5. Levering en afroep

Ingeval levering op afroep is overeengekomen zonder dat daarbij termijnen voor het afroepen zijn gesteld, is de verkoper bevoegd, indien binnen drie maanden na het sluiten van de koopovereenkomst nog niet alle goederen zijn afgeroepen, de koper te sommeren een termijn te noemen binnen welke alles zal zijn afgeroepen. De door de koper te noemen termijn mag een tijdvak van twee maanden, gerekend vanaf de dag dat koper redelijkerwijs kennis had kunnen nemen van verkopers sommatie, niet overschrijden. De koper is verplicht om binnen twee weken aan voornoemde sommaties gevolg te geven; bij gebreke van dien is de verkoper bevoegd om de goederen na het verstrijken van een tijdvak gelijk aan de langste termijn die koper bevoegd zou zijn geweest te stellen, voor rekening en indien het risico van de goederen nog bij verkoper berust – risico van de koper op te slaan, dan wel de koop te annuleren en desgewenst schadevergoeding te vorderen. Gelijke bevoegdheden komen de verkoper toe indien de koper, ondanks het noemen van een termijn deze niet nakomt.

6. Hoeveelheid

Bij verzending door derden dient de koper bij aankomst der goederen de aantallen colli terstond te controleren en te vergelijken met de aantallen welke op de vrachtbrief staan vermeld. Geconstateerde verschillen dienen op het ontvangstbewijs te worden aangetekend, onverminderd kopers recht de zending in zijn geheel te weigeren. Artikelen die speciaal moeten worden vervaardigd, worden geleverd onder het nadrukkelijk beding dat tien procent (10 %) plus of minus in aantal, metrage of gewicht voetstoots wordt aanvaard.

7. Hoedanigheid en keuring

Indien en voor zover omtrent de hoedanigheid niets uitdrukkelijk is overeengekomen, kan de koper slechts aanspraak maken op een hoedanigheid in overeenstemming met hetgeen in de handel in het betrokken geval goed normaal en gebruikelijk is. Indien en voor zover omtrent de hoedanigheid is overeengekomen dat deze volgens een monster zal zijn, geldt dat monster ter vaststelling van de doorsnee hoeveelheid der goederen. Indien en voor zover omtrent de hoedanigheid is overeengekomen dat deze zal zijn volgens een bestek en/of dat de levering zal geschieden op keur en/of ten genoegen van kopers, opdrachtgevers en diens bouwdirectie, kan de koper daaraan slechts aanspraken ontlenen die verder gaan dan hetgeen elders in deze voorwaarden is bepaald, indien en voor zover die verdergaande afspraken uitdrukkelijk zijn overeengekomen en voortvloeien uit kopers gebondenheid aan bestekbepalingen, waarvan de koper de inhoud schriftelijk en tijdig aan de verkoper heeft meegedeeld, zodat de verkoper daarmee bij zijn aanbieding rekening heeft kunnen houden. De koper heeft het recht de goederen op zijn kosten te keuren. Aan bezwaren wegens gebreken in de hoedanigheid der goederen zoals in kwaliteit, afmetingen of stukstal per handelseenheid kan de koper echter slechts aanspraken jegens verkoper ontlenen voor zover de goederen niet zijn verwerkt en mits de koper het bestaan van zulks bezwaren meldt: a.) ingeval van levering franco op het werk of op de wal: binnen acht dagen na ontvangst van de goederen; b.) ingeval van levering franco voor de wal of franco station: zodra mogelijk na ontvangst van de goeder en; c.) in alle andere gevallen: voor de verlading behoudens het hierna bepaalde. In de gevallen, bedoeld hierboven onder c, is de verkoper, indien de koper daarom heeft verzocht en voor zover zulks redelijkerwijs van verkoper kan worden gevergd, verplicht tijdig voor de verlading aan de koper kennis te geven van tijd en plaats waarop de keuring kan geschieden. Is de verkoper deze verplichting niet nagekomen, dan is de koper bevoegd zijn bezwaren nog te melden zodra mogelijk binnen een redelijke termijn, doch uiterlijk binnen acht werkdagen na ontvangst van de goederen. Het hierboven bepaalde laat onverlet kopers rechten volgens de Wet ingeval van gebreken, die bij keuring zoals die in de handel in het betrokken goed normaal en gebruikelijk is dan wel – indien en voor zover er sprake is van een bestek – zoals die in het bestek is omschreven, niet konden worden ontdekt. Het in de vorige zin bepaalde is slechts van toepassing indien de koper zijn bezwaren aan de verkoper schriftelijk meldt binnen een redelijk korte termijn nadat de koper de gebreken heeft ontdekt dan wel bij behoorlijke oplettendheid had kunnen ontdekken. Indien de koper vorenstaande bepalingen een aanspraak kan doen gelden geeft hem zulks niet het recht om de betalingen op te schorten, tenzij koper een rechtstreeks beroep heeft op artikel 236 sub c Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek.

8. Betaling

Betaling van de goederen (zaken) door de koper aan de verkoper dient contant bij aflevering te geschieden. Indien goederen door verkoper ten behoeve van koper in bestelling worden genomen, zal verkoper gerechtigd zijn een door hem te bepalen aanbetaling te verlangen van koper indien hij zulks wenselijk acht. Indien betaling op termijn is overeengekomen zal deze termijn in beginsel veertien dagen na factuurdatum bedragen, onverminderd het recht van verkoper om zekerheidsstelling voor de betaling te verlangen alvorens tot aflevering over te gaan indien hij daartoe aanleiding ziet. Ingeval koper weigert zodanige zekerheid te stellen, is de verkoper gerechtigd de overeenkomst te ontbinden onverminderd zijn recht op schadevergoeding. Schuldvergelijking is niet toegestaan. De vordering tot betaling der tegenprestatie is in elk geval opeisbaar bij niet stipte betaling van een overeengekomen termijn op de vervaldag, wanneer de opdrachtgever en/of koper in staat van faillissement geraakt, surseance van betaling vraagt of zijn onder curatele stelling is aangevraagd, wanneer enig beslag op de goederen of vorderingen van opdrachtgever en/of koper wordt gelegd en wanneer deze overlijdt, in liquidatie treedt of wordt ontbonden. Geen betaling kan verkoper worden onthouden op grond van beweerde ondeugdelijke levering of op grond van het feit dat de levering nog niet geheel compleet is, terwijl evenmin betaling geheel of ten dele achterwege mag blijven ingeval de koper gerechtigd is vervanging van enig deel van de goederen op grond van de hierna te noemen garantiebepaling te verlangen, tenzij koper een rechtstreeks beroep heeft op artikel 236 sub c Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek. Indien de koper niet tijdig betaalt – hetgeen tevens geldt voor eventueel overeengekomen termijnen – wordt hij geacht van rechtswege in verzuim te zijn en heeft verkoper zonder enige ingebrekestelling het recht de koper over het gehele verschuldigde bedrag een rente ad één procent (1 %) per maand van de vervaldag af in rekening te brengen, onverminderd de aan verkoper verdere toekomende rechten. Verkoper is voorts gerechtigd buiten de koopprijs en de rente, van de koper te vorderen alle incassokosten die door niet-betaling zijn veroorzaakt, zowel de gerechtelijke als buitengerechtelijke. De buitengerechtelijke kosten worden vastgesteld aan de hand van het voormalige incassotarief van de Nederlandse Orde van advocaten een minimum van (€ 100,-), onverminderd het recht van verkoper om de werkelijke kosten te vorderen indien deze meer bedragen.

9. Retourzendingen

Retourzendingen worden zonder voorafgaand overleg niet geaccepteerd. Het in ontvangst nemen van retourgoederen sluit goedkeuring van de verkoper niet vanzelfsprekend in. Niet tot de normale voorraad, speciale bestellingen van de verkoper behorende goederen, geheel of gedeeltelijk verwerkte goederen, beschadigde goederen en goederen waarvan de originele verpakking ontbreekt of is beschadigd, worden nimmer retour genomen. Retourzendingen van goederen (zaken) en/of emballage dienen franco te geschieden onder vermelding van het nummer van de factuur en/of datum van levering. Koper wordt gecrediteerd voor de door verkoper geaccepteerde retourzendingen onder aftrek van minstens tien procent (10 %) van de factuurwaarde voor administratie- en magazijnkosten.

10. Eigendomsvoorbehoud

Zolang koper geen volledige betaling ter zake van welke overeenkomst dan ook tussen partijen verschuldigd, aan verkoper heeft verricht, blijven de geleverde goederen, hetzij verwerkt, hetzij onverwerkt, eigendom van verkoper. Ingeval koper enige verplichting uit de overeenkomst met betrekking tot de verkochte goederen jegens verkoper niet nakomt, is deze zonder enige ingebrekestelling gerechtigd de goederen (onverschillig of deze al dan niet verwerkt zijn) terug te nemen, in welk geval de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst is ontbonden, onverminderd het recht van verkoper tot het vorderen van vergoeding van schaden, gederfde winst en interest. Indien dezelfde soort goederen door verkoper zijn geleverd, waarvan één of meer facturen onbetaald zijn gebleven, dan worden de bij koper nog aanwezige goederen van dezelfde soort als onbetaald beschouwd, behoudens tegenbewijs door koper. Voor het geval de koper heeft aangetoond dat een deel van de door verkoper geleverde goederen wel is betaald, is koper verplicht mede te werken aan de vestiging van een pandrecht overeenkomstig artikel 237 Boek 3 van het Burgerlijk Wetboek. Voor zover nodig verleent koper verkoper hierbij onherroepelijke volmacht tot medewerking namens hem aan deze akte van verpanding. Tot zekerheid voor de nakoming van zijn verplichtingen jegens verkoper geeft koper een onherroepelijke volmacht aan verkoper om namens koper mee te werken aan de vestiging van een pandrecht als bedoeld in artikel 239 Boek 3 van het Burgerlijk Wetboek op de vorderingen ontstaan uit vervreemding van de goederen of uit anderen hoofde, waaronder natrekking, voor zover deze vorderingen voortvloeien uit een thans reeds bestaande rechtsverhouding. Voor zover koper op welke wijze ook de rechten van verkoper voortvloeiende uit de twee voorgaande alinea’s frustreert, verbeurt koper een, zonder dat enige ingebrekestelling vereist is en zonder rechterlijke tussenkomst, onmiddellijke opeisbare boete van € 455,- per dag voor elke dag dat deze niet-nakoming voortduurt. Indien ingevolge dit artikel goederen door verkoper worden teruggenomen zal als waardevermindering, tenminste een bedrag van twintig procent (20 %) van de koopprijs worden aangenomen, onverminderd het recht van verkoper op vergoeding van demontage-, vracht- en andere kosten. Verkopen, belenen of verpanden van het gekochte anders dan aan- of ten behoeve van verkoper mag niet plaatsvinden. Niettemin draagt de koper het risico van alle directe of indirecte schade, welke aan de goederen door hem of door derden mocht worden veroorzaakt.

11. Reclame

Reclames betreffende het geleverde, respectievelijk de facturering, zijn alleen van kracht indien zij binnen acht dagen na levering, casu quo factuurdatum schriftelijk door de verkoper zijn ontvangen. Reclames betreffende geleverde goederen hebben geen invloed op eerder uitgeleverde goederen en evenmin op nog te leveren goederen. Het indienen van reclames ontheft de koper niet van de verplichting tot betaling. Geleverde goederen kunnen worden geruild binnen acht dagen na aankoop, mits koper het originele aankoopbewijs kan overleggen en de goederen in originele verpakking en staat ter ruiling worden aangeboden. Goederen die met korting worden aangeboden of die door verkoper in opdracht van koper speciaal zijn besteld of in productie zijn genomen kunnen niet worden geruild. Uitdrukkelijk uitgesloten worden reclames op grond van technische onvermijdelijke afwijkingen van kleuren en eigenschappen van goederen. Elk recht van reclame vervalt overigens na verwerking van de goederen.

12. Garanties

Verkoper verbindt zich jegens de koper tot op hetzelfde tijdstip en onder dezelfde condities als door de aan verkoper leverende fabriek jegens verkoper is vastgesteld, al die delen der goederen te herstellen of te vervangen welke defect raken, mits het defect raken veroorzaakt is door ondeugdelijke constructie of ondeugdelijk materiaal. De vervangen onderdelen moeten verkoper terstond franco worden toegezonden en worden diens eigendom. Gebreken ontstaan door normale slijtage, onoordeelkundige behandeling of onoordeelkundig of onjuist onderhoud, of die welke zich voordoen na wijzigingen of reparaties door of namens opdrachtgever of koper zelf of door derden aangebracht blijven buiten de garantie. De garantie geldt slechts, indien de opdrachtgever of koper aan al zijn verplichtingen jegens verkoper (zowel financiële als anderszins) uit welke overeenkomst dan ook voortvloeiende heeft voldaan, behoudens ingevolge de wet of de overeenkomst aan opdrachtgever of koper toekomende opschortingsrechten. Deze garantieverplichting vervalt indien de koper op eigen initiatief wijzigingen of reparaties aan het geleverde gedurende de garantietermijn verricht, of door derden laat verrichten. Verder dan gratis levering van het nieuwe onderdeel, ter vervanging van het defecte gaat deze garantie jegens de koper niet.

13. Aansprakelijkheid

Iedere aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat in voorkomend geval wordt voldaan door onze assuradeur, te verhogen met een bedrag van ons eigen risico. Verkoper is nimmer aansprakelijk tot vergoeding van middellijk of onmiddellijk geleden schade, ontstaan door gebreken aan de geleverde installaties en goederen, behoudens indien sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van verkoper. Verkoper is niet aansprakelijk voor de juistheid van de door of namens hem gegeven adviezen, noch garandeert hij bepaalde resultaten bij het gebruik van geleverde goederen. Verkoper is in geen geval tot meer of andere schadevergoeding gehouden dan tot opnieuw leveren, behalve in het geval dat andere goederen zijn geleverd dan door koper waren besteld en tevens de afnemer de werkelijke aard van het geleverde, hetzij uit het uiterlijk van het geleverde, hetzij uit de wijze van verpakking of de etikettering niet had kunnen opmaken. Tenzij koper een rechtstreeks beroep heeft op de artikelen 236 en 237 van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek is koper – behoudens in het geval bedoeld in alinea 2 van § 9 – verplicht verkoper te vrijwaren tegen alle aanspraken van derden ter zake van schade geleden door of tengevolge van de geleverde goederen of van handelingen van verkopers personeel. Verkoper is nimmer verplicht tot vergoeding van bedrijfsschade, door welke oorzaak dan ook ontstaan, daaronder begrepen vertraging in de oplevering van het werk en/of de verkochte goederen en installaties.

14. Geschillen

Op alle onder deze voorwaarden gesloten overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing. Deze algemene voorwaarden beogen een redelijke regeling van de rechtsverhouding tussen de koper en verkoper. Voor zover zich omstandigheden voordoen waarin deze voorwaarden, of enige bepaling daarvan, tot onredelijke uitkomsten mochten leiden, zullen deze voorwaarden in zoverre toepassing missen onder instandhouding van de overige voorwaarden.